Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου


Τίτλος: Μελέτη Ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου με μεθόδους διαχείρισης όμβριων υδάτων
Εργοδότης: Δήμος Θεσσαλονίκης
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της φυτοτεχνικής μελέτης
Περίοδος: 11/2013 – 08/2014
Αντικείμενο: Οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων στον οδικό άξονα της οδού 28ης Οκτωβρίου (μεταξύ των οδών Δελφών και Λεωφόρου Βασ. Όλγας) στην πόλη της Θεσσαλονίκης και η ενσωμάτωση των τεχνικών διαχείρισής τους στον αστικό σχεδιασμό. Σκοπό του έργου αποτέλεσε η σύλληψη των όμβριων υδάτων με συγκεκριμένες τεχνικές, ο καθαρισμός τους με φυσικές μεθόδους από τους ρύπους που μεταφέρουν και η διοχέτευσή τους στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης απαλλαγμένων από τους ρύπους. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε η αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του οδικού άξονα με φυτεύσεις δένδρων, δημιουργία παρτεριών βιοκατακράτησης ομβρίων υδάτων, επεκτάσεις πεζοδρομίων νέο αστικό εξοπλισμό και άλλες παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής.

Η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» του έργου Integrated Green Cities (ακρωνύμιο InGreenCi) με αριθμό έργου το No B2.11.04/20-03-2012.

Παραδοτέα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

Προμέτρηση – Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Σχέδια Μελέτης

Τεύχη Δημοπράτησης

Υπηρεσίες: Συντονισμός ομάδας μελέτης
Δείκτες: