Δίκτυο Παρεμβάσεων Κοπατσινού


Τίτλος: Μελέτη Ολοκληρωμένου δικτύου παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Κοπατσινού ποταμού στο Δ. Δ. Βέργης
Εργοδότης: Δήμος Βισαλτίας
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της δασικής, φυτοτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης
Περίοδος: 05/2007 – 11/2009
Αντικείμενο: Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου δικτύου παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Κοπατσινού ποταμού του Δ.Δ. Βέργης, Δήμου Βισαλτίας του Νομού Σερρών, μέσω της οργάνωσης χώρου αναψυχής για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, άθληση, απόλαυση της φύσης και του τοπίου κτλ, καθώς και υποδομών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα προβλεπόμενα έργα είχαν στόχο να συμβάλουν στην ενίσχυση των συνθηκών προστασίας της περιοχής, στην βελτίωση και διατήρηση της οικολογικής της αξίας και στην καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικού πνεύματος στους επισκέπτες της περιοχής.
Παραδοτέα: Δασική μελέτη (οδοποιίας & αναψυχής)

Φυτοτεχνική μελέτη

Μελέτες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Έκθεση οριοθέτησης ρέματος

Τεχνικά σχέδια – Χάρτες

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Τεύχη δημοπράτησης έργου

Υπηρεσίες: Συντονισμός ομάδας μελέτης
Δείκτες: Έκταση επέμβασης 90ha