Πολεοδομικός σχεδιασμός Τροχιοδρομικών


Τίτλος: Μελέτη Κτηματογράφησης, Υψομετρικής και Τοπογραφικής Αποτύπωσης, Γεωλογικής Αναγνώρισης, Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Τροχιοδρομικών Δήμου Θεσσαλονίκης
Εργοδότης: Δήμος Θεσσαλονίκης
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της περιβαλλοντικής μελέτης
Περίοδος: 02/2008 – 02/2011

Επικαιροποίηση 11/2015 – 01/2016

Αντικείμενο: Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης, η οποία παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω του ρέματος που την διασχίζει. Επίσης, εκτιμήθηκε η σημαντικότητα των επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η πολεοδόμησή της και καθορίστηκαν γενικές αρχές και κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των επεμβάσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου, προωθώντας την ανάγκη διατήρησης των χώρων πρασίνου και της συνεκτικότητάς τους.
Παραδοτέα: Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έκθεση περιβαλλοντικού προελέγχου στο πλαίσιο Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του σχεδίου

Υπηρεσίες: Αυτοψία περιοχής και φωτογραφική τεκμηρίωση
Δείκτες: