Έναρξη του προγράμματος LIFE ATIAS «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά»

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικότερο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και η επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζοντας την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω αυτού χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Προγράμματος LIFE ATIAS «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά», με περίοδο εφαρμογής από  02/09/2019 έως 30/09/2022. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου για την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών μέσω της δημιουργίας εργαλείων, γνώσεων και υποδομών για την οργάνωση της διαδικασίας παρακολούθησης των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τους παρακάτω εταίρους:

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συντονιστής)

– ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.

– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας

– Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

– Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης