Έναρξη του προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις»

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικότερο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και η επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζοντας την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω αυτού χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του Προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις», την περίοδο 15/06/2018 έως 31/12/2021.. Σκοπός του Προγράμματος αυτού είναι η ενσωμάτωση της κλιματικής διακυβέρνησης στη διαχείριση των χώρων πρασίνου σε τοπικό επίπεδο μέσω της καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής που θα επικεντρώνεται στους Αστικούς Χώρους Πρασίνου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τους παρακάτω εταίρους:

– ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής)

– ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.

– Δήμος Αμαρουσίου

– Δήμος Ηρακλείου

– Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

– Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας