Ένταξη στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Η επιχείρηση ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν.-ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από αναγνωρισμένους θεσμικά Φορείς καινοτομίας, για:

  • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών,
  • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας και
  • τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 10.000,00 €, εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 10.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση  αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για 10.000,00 €.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • ανάπτυξη συνεργασίας με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
  • απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες