Έργα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία μας στους κυριότερους τομείς δραστηριότητάς της.

Περιβαλλοντική εποπτεία

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιβαλλοντικά προγράμματα και μελέτες που επικεντρώνονται στην προστασία και διαχείριση ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, εντός και εκτός προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Δασική διαχείριση

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δασολογικής επιστήμης και περιλαμβάνει κάθε εργασία και μελέτη που αφορά στη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, χωρίς την κατασκευή τεχνικών έργων.

Δασoτεχνικά έργα

Περιλαμβάνει το τεχνικό αντικείμενο της δασολογίας που αφορά στην κατασκευή δασοτεχνικών έργων, κατάρτιση δασικών χαρτών, κτηματογράφηση και εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων στο πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.

Αειφορία & Κλιματική αλλαγή

Η έννοια της αειφορίας έχει επεκταθεί σε όλες τις λειτουργίες – υπηρεσίες του δασικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της σπουδαιότητάς του ως αποθήκη άνθρακα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει μελέτες και προγράμματα αειφορικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σε φυσικό ή αστικό περιβάλλον.

Υπηρεσίες συμβούλου & Τεχνικής υποστήριξης

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς σχετικά με επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς τομέα και τεχνικό-οικονομική υποστήριξη σε ζητήματα προστασίας & διαχείρισης των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα.