Αποκατάσταση & Φυτοτεχνική διαμόρφωση χώρων


Τίτλος: Μελέτη Αποκατάστασης Χώρων Εξόρυξης Αδρανών Λόφου “Άσπρα Χώματα” περιοχής Νέου Λιμανιού Καβάλας
Εργοδότης: ΘΟΛΟΣ Α.Ε.
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 04/2007 – 01/2008
Αντικείμενο: Αποκατάσταση τοπίου του λόφου «Άσπρα Χώματα», μετά την εξόρυξη ογκόλιθων και λιθορριπών από την περιοχή για τις ανάγκες κατασκευής του νέου λιμανιού Καβάλας. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε ο σχεδιασμός της αποκατάστασης των πρανών του λόφου με κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση τόσο για λόγους αισθητικούς αλλά πρωτίστως για λόγους ασφαλείας, αφού κατά την διαδικασία εκτέλεσης των έργων αλλά και μετά την αποπεράτωση τους ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος καταπτώσεων βράχων.
Παραδοτέα: Μελέτη εργασιών αποκατάστασης (Εκσκαφή και εξομάλυνση του αναγλύφου, απομάκρυνση στείρων, δημιουργία αναβαθμών, επίχωσή τους σε ορισμένο ύψος και φύτευση με επιλεγμένα δασοπονικά είδη)

Προμέτρηση – Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Χάρτες μελέτης

Υπηρεσίες: Εκπόνηση Φυτοτεχνικής μελέτης (κατηγορία 25)
Δείκτες: Περιοχή φύτευσης 1,7ha και συνολικού μήκους 2.225m