Δίκτυο δασικών δρόμων περιαστικού δάσους Σέιχ Σου


Τίτλος: Επιμέτρηση Δασικών Δρόμων Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου
Εργοδότης: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης / Λ. Στυλιανίδης – Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε.
Ιδιότητα: Υπεργολάβος Αναδόχου
Περίοδος: 06/2009 – 07/2011
Αντικείμενο: Επιμέτρηση έργου βελτίωσης τμήματος του δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης με κύριο σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων άμεσης καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Παραδοτέα: Τεχνικά σχέδια κάθε δρόμου μετά την ολοκλήρωση του έργου (Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Κατά Πλάτος Τομές)

Πίνακες τελικών ποσοτήτων χωματουργικών εργασιών ανά οδό

Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση τελικής κατάστασης οδών

Σύγκριση αρχικής και τελικής κατάστασης οδών

Υπολογισμός ποσοτήτων χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές & επιχώσεις)

Δείκτες: 18 δασικοί αντιπυρικοί δρόμοι συνολικού μήκους 58km