Οριοθέτηση «Μεγάλου Ρέματος»


Τίτλος: Οριοθέτηση «Μεγάλου Ρέματος» της περιοχής Αγίου Παντελεήμονα ΔΔ Θερμών Δήμου Νιγρίτας
Εργοδότης: Δήμος Νιγρίτας
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 03/2010 – 01/2011
Αντικείμενο: Οριοθέτηση του κατώτερου τμήματος της ορεινής κοίτης του «Μεγάλου Ρέματος (Γκουλιαμαράκα)», η οποία περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες:

  • Εκτίμηση πλημμυρικής παροχής εκατονταετίας  Q100
  • Λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης
  • Ανάλυση υδραυλικών στοιχείων και εύρεση του τύπου της ροής κάθε επιλεγμένης διατομής
  • Πρόταση για διενέργεια αναγκαίων επεμβάσεων (χωματουργικών ή άλλων) για τον περιορισμό της πλημμυρικής παροχής εντός της κοίτης
  • Χάραξη γραμμής πλημμύρας επί του τοπογραφικού της περιοχής
  • Πρόταση ερυθράς γραμμής οριοθέτησης του ρέματος
Παραδοτέα: Τεχνική έκθεση εργασιών

Τεύχος τοπογραφικής μελέτης της εργασίας

Οριζοντιογραφία και σχέδια διατομών

Προμέτρηση, τιμολόγιο & προϋπολογισμός χωματουργικών εργασιών για τον περιορισμό της πλημμυρικής παροχής

Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση

Υδραυλικοί υπολογισμοί (υπολογισμός μέγιστης υδατοπαροχής και καθορισμός προτεινόμενης γραμμής οριοθέτησης σύμφωνα με αυτήν)

Παραγωγή σχεδίων

Δείκτες: Τοπογραφική αποτύπωση 10ha (μήκος ρέματος 1km & ζώνη πλάτους 100m)

Υδραυλική ανάλυση 44 διατομών