Διαχείριση δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου – Αγγίστρου – Σιδηροκάστρου


Τίτλος: Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου – Αγγίστρου – Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών
Εργοδότης: Υπουργείο Γεωργίας (Δασαρχείο Σιδηροκάστρου) / Atalay Consult GmbH
Ιδιότητα: Υπεργολάβος
Περίοδος: 01/2004 – 01/2006
Αντικείμενο: H μελέτης διαχείρισης περιελάμβανε την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την πρόβλεψη καλλιεργητικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης και προτάσεις ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της παραγωγικότητας στο διηνεκές (αρχή αειφορίας), η ενίσχυση του υδρονομικού χαρακτήρα του δασοκτήματος (υδάτινη οικονομία), η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή και η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων.  Η μελέτη επίσης περιελάμβανε σχέδιο ανάπτυξης και ανόρθωσης των υποβαθμισμένων δασών του συμπλέγματος προκειμένου να αποκτήσουν τη σύνθεση και τη δομή που ανταποκρίνεται στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής.
Παραδοτέα: Τεύχος μελέτης διαχείρισης δάσους

Έντυπα απογραφής συστάδας

Φύλλα δοκιμαστικών επιφανειών

Ετήσιοι πίνακες υλοτομιών

Διαχειριστικός χάρτης

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Υπηρεσίες: Σύνταξη μελέτης διαχείρισης & μελέτης βελτίωσης υποβαθμισμένων εκτάσεων

Σύνταξη ψηφιακού διαχειριστικού χάρτη

Απογραφή ξυλώδους κεφαλαίου

Δείκτες: Έκταση 39.745ha