Πρόγραμμα «Διαχειριστική πράξη»


Τίτλος: Σύστημα βάσης δεδομένων και ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας για τα δεδομένα απογραφής των δασών
Εργοδότης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης
Περίοδος: 2010
Αντικείμενο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταχώρηση των στοιχείων από απογραφές των ελληνικών δασών προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείρισή τους στην πράξη. Η πρώτη ενέργεια ήταν η συγκέντρωση όλων των μαθηματικών μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς για την περιγραφή των βιομετρικών χαρακτηριστικών των ελληνικών δασικών ειδών από τη βιβλιογραφία και τα διαχειριστικά σχέδια των δασών. Η δεύτερη δράση ήταν η ανάπτυξη ενός λογισμικού για την επεξεργασία των δεδομένων της απογραφής των δασών, στο οποίο ενσωματώθηκαν στη συνέχεια τα παραπάνω μοντέλα. Το λογισμικό επιτρέπει επίσης την ενσωμάτωση νέων μοντέλων για είδη και περιοχές που δεν έχουν ακόμη μελετηθεί.
Παραδοτέα: Λογισμικό καταχώρησης & επεξεργασίας δεδομένων απογραφής δασών και υπολογισμού ογκομετρικών στοιχείων και δεικτών
Υπηρεσίες:
Δείκτες: 12 μαθηματικά μοντέλα