Διαχείριση ορεινών βοσκοτόπων


Τίτλος: Μελέτη Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας
Εργοδότης: Δήμος Φιλίππων
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 11/2008 – 03/2009
Αντικείμενο: Σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των βοσκούμενων εκτάσεων του Δήμου Φιλίππων με βασικούς άξονες την ορθολογική κατά χώρο βόσκηση των ζώων και την οργάνωση των βοσκοτόπων κατά λιβαδοπονικές μονάδες.
Παραδοτέα: Μελέτη Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων

Χλωριδικοί κατάλογοι λιβαδικών υποτύπων

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Χάρτες λιβαδικών τύπων και υποτύπων

Υπηρεσίες: Δειγματοληψίες λιβαδικής βλάστησης & εκτίμηση βοσκοϊκανότητας ανά Δ.Ε.

Καταγραφή & αποτύπωση υφιστάμενων υποδομών

Διάκριση λιβαδικών τύπων και υποτύπων

Υπολογισμός βοσκοφόρτωσης

Δείκτες: 15.100ha βοσκούμενων εκτάσεων