ΣΙΘΩΝ


Τίτλος: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό – αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών – ΣΙΘΩΝ
Εργοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – ΙΔΕΘ
Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης
Περίοδος: 7/2003 – 6/2006
Αντικείμενο: Μείωση του χρόνου εντοπισμού μιας δασικής πυρκαγιάς και προσέγγισης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.  Το σύστημα ΣΙΘΩΝ αποτελείται από ένα πλήρως ασύρματο σύστημα επίγειας οπτικής απεικόνισης, ενός ψηφιακού συστήματος εναέριας θερμικής απεικόνισης και μιας Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων  που  παρέχει  στο  συντονιστικό  κέντρο  των πυρκαγιών  τα  στοιχεία  που απαιτούνται  για τον  άμεσο εντοπισμό, τη  μείωση  του  χρόνου  λήψης  αποφάσεων  και  του  χρόνου  πρώτης προσβολής κάθε δασικής πυρκαγιάς. Το έργο αξιοποιεί τόσο επίγειες όσο και εναέριες τεχνολογίες.
Παραδοτέα: Συμπληρωμένα φύλλα περιγραφής δειγματοληπτικών επιφανειών για την εκτίμηση της καύσιμης ύλης

Δασικός χάρτης περιοχής Σιθωνίας

Υπηρεσίες: Ψηφιοποίηση ιστορικών ορθοφωτοχαρτών (έτους 1980) κλίμακας 1 : 20000

Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων υπαίθρου για τη δομή των φυτοκοινωνιών και την εκτίμησης καύσιμης ύλης.

Συγκρότηση ομάδας πεδίου για τη διεξαγωγή πειράματος τεχνητών φωτιών εντοπισμού – αναγγελίας – παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών

Δείκτες: 50 δειγματοληπτικές επιφάνειες

Έκταση ψηφιοποίησης 43.155ha