Διαχείριση Θήρας Ε.Π. Β. Πίνδου


Τίτλος: Μελέτη Διαχείρισης Θήρας στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Β. Πίνδου
Εργοδότης: Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Ηπείρου
Ιδιότητα: Ανάδοχος (75%)
Περίοδος: 05/2008 – 10/2008
Αντικείμενο: Καθορισμός των περιορισμών και των όρων με βάση τους οποίους η θήρα στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνες ΙΙ) να ασκείται μόνο ως μέσο διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων. Επιπλέον, δόθηκαν οι κατευθύνσεις άσκησης της θήρας στις περιφερειακές ζώνες (εκτός των ζωνών Ι και ΙΙ) στις οποίες και επιτρέπεται, εκτός φυσικά των καταφυγίων θηραμάτων και περιοχών όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας.
Παραδοτέα: Μελέτη Διαχείρισης Θήρας & Κανονισμός άσκησης θήρας στην περιοχή του Ε.Π. Βόρειας Πίνδου

Χάρτες Μελέτης

Ψηφιακό φωτογραφικό υλικό ειδών πανίδας περιοχής

Υπηρεσίες: Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης και πρόταση μέτρων για την προστασία και την αειφορική διαχείριση του θηραματικού πληθυσμού και των προστατευόμενων ειδών της περιοχής.
Δείκτες: 8 θηρεύσιμα είδη

47 προστατευόμενα είδη πουλιών