Διαχειριστικό σχέδιο Χελμού – Βουραϊκού


Τίτλος: Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού
Εργοδότης: Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας &Ιονίου – Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της περιβαλλοντικής μελέτης
Περίοδος: 04/2015 – 07/2015
Αντικείμενο: Γενικός σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης ήταν η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου. Απέβλεπε στη σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας και των λοιπών ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το προστατευόμενο αντικείμενο και στη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για αυτό. Στο πλαίσιο της μελέτης, καθορίστηκαν γενικοί και ειδικοί στόχοι για την επίτευξη του οράματος και των μακροπρόθεσμων στόχων για το διάστημα εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης.
Παραδοτέα: Αξιολόγηση των προστατευτέων στοιχείων της περιοχής

SWOT ανάλυση με βάση την οποία καθορίστηκαν στόχοι διαχείρισης

Περιγραφή και αναλυτικός σχεδιασμός των έργων /ενεργειών για την επίτευξη των στόχων

Χάρτες Μελέτης

ΚΥΑ έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης

Υπηρεσίες: Συντονισμός μελέτης
Δείκτες: ΕΖΔ «Όρος Χελμός – Ύδατα Στυγός», με κωδικό GR2320002 και έκταση 17.653ha.

ΕΖΔ «Φαράγγι Βουραϊκού», με κωδικό GR2320003 και έκταση 2.167ha.

ΕΖΔ «Αισθητικό δάσος Καλαβρύτων», με κωδικό GR2320004 και έκταση 6.113ha

ΕΖΔ «Σπήλαιο Καστριών», GR2320009 και έκταση 307ha.

ΖΕΠ «Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή Καλαβρύτων», GR2320013 και έκταση 32.169,19ha.