ΜΠΕ διάνοιξης οδού & κατασκευής τεχνικών έργων


Τίτλος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο: “Διάνοιξη Δασικού Οδικού Δικτύου Γ’ Κατηγορίας “Μύλος – Γαβανούδι” συνολικού μήκους 9+564 Χλμ και Κατασκευή Τεχνικών Έργων”
Εργοδότης: Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 2003
Αντικείμενο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διάνοιξη δασικού οδικού δρόμου και κατασκευή τεχνικών έργων σε επιλεγμένες θέσεις του οδικού άξονα. Το έργο έχει ως κύριο σκοπό την αντιπυρική προστασία του δασοκτήματος και του Μοναστηριού της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου και την θωράκισή τους από μελλοντικούς κινδύνους δασικών πυρκαγιών.
Παραδοτέα: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Παράρτημα φωτογραφιών & χαρτών

Υπηρεσίες: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, εκτίμηση & αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρόταση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και κωδικοποίηση αυτών

Συνοδές μελέτες / εργασίες: Τροποποίηση τεχνικής μελέτης & Επίβλεψη και επιμέτρηση εργασιών διάνοιξης οδού

Δείκτες: Μήκος οδού 9+564 Χλμ

18 τεχνικά έργα (ρείθρα, οχετοί, γέφυρες)