Εποπτεία ειδών ορνιθοπανίδας Φ.Δ. Μεσολογγίου


Τίτλος: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Ιδιότητα: Ανάδοχος (90%)
Περίοδος: 07/2013 – 07/2015
Αντικείμενο: Διερεύνηση της παρουσίας, καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης όλων των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, καθώς και των μεταναστευτικών ειδών που αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικούς GR2310015 και GR2310013, καθώς και στην εκτός ΖΕΠ περιοχή εντός δικαιοδοσίας του Φορέα διαχείρισης, όπου απαντώνται τα παραπάνω είδη.
Παραδοτέα: Βάση δεδομένων βιβλιογραφικών αναφορών

Βάση δεδομένων & συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης ειδών ορνιθοπανίδας σε μορφή pdf

Χάρτες κατανομής, εξάπλωσης και κρίσιμων ενδιαιτημάτων ειδών ορνιθοπανίδας

Υπηρεσίες: Συντονισμός ομάδας έργου, εκπροσώπηση αναδόχου σχήματος, συμμετοχή στη στην ανάλυση δεδομένων και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
Δείκτες: 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ)

167 είδη ορνιθοπανίδας