Αειφορία & Κλιματική αλλαγή

Περιλαμβάνει τα έργα της εταιρείας που αφορούν περιβαλλοντικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας των φυσικών πόρων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή του μετριασμού των επιπτώσεων της.

Τα έργα αυτά αποβλέπουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των φυσικών δασών και δασικών εκτάσεων προς τις παραπάνω κατευθύνσεις, αλλά και την προώθηση της οργάνωσης της διαχείρισης του αστικού πρασίνου και την εφαρμογή των αρχών της δασοκομίας πόλεων για τη βελτίωση των συνθηκών εντός του αστικού ιστού.

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός & Ανάπτυξη
Κλιματική αλλαγή