Κλιματική αλλαγή

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα που αφορούν είτε στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είτε στον μετριασμό των επιπτώσεων που αυτή έχει στο φυσικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα έργα που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο αυτό: