Περιβαλλοντικός σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Περιλαμβάνει έργα που έχουν στόχο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δασικών εκτάσεων και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό εντός του αστικού ιστού.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις μελέτες που έχει εκπονήσει η εταιρεία στα παραπάνω αντικείμενα: