Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου

Τίτλος: Οριοθέτηση «Μεγάλου Ρέματος» της περιοχής Αγίου Παντελεήμονα ΔΔ Θερμών Δήμου Νιγρίτας
Εργοδότης:Δήμος Νιγρίτας
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:03/2010 – 01/2011
Αντικείμενο:Οριοθέτηση του κατώτερου τμήματος της ορεινής κοίτης του «Μεγάλου Ρέματος (Γκουλιαμαράκα)», η οποία περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες:  

i) Εκτίμηση πλημμυρικής παροχής εκατονταετίας  Q100
ii) Λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης
iii)Ανάλυση υδραυλικών στοιχείων και εύρεση του τύπου της ροής κάθε επιλεγμένης διατομής
iv) Πρόταση για διενέργεια αναγκαίων επεμβάσεων (χωματουργικών ή άλλων) για τον περιορισμό της πλημμυρικής παροχής εντός της κοίτης
v)Χάραξη γραμμής πλημμύρας επί του τοπογραφικού της περιοχής
vi) Πρόταση ερυθράς γραμμής οριοθέτησης του ρέματος
Παραδοτέα:Τεχνική έκθεση εργασιών  

Τεύχος τοπογραφικής μελέτης της εργασίας

Οριζοντιογραφία και σχέδια διατομών

Προμέτρηση, τιμολόγιο & προϋπολογισμός χωματουργικών εργασιών για τον περιορισμό της πλημμυρικής παροχής
Υπηρεσίες:Τοπογραφική αποτύπωση  

Υδραυλικοί υπολογισμοί (υπολογισμός μέγιστης υδατοπαροχής και καθορισμός προτεινόμενης γραμμής οριοθέτησης σύμφωνα με αυτήν)

Παραγωγή σχεδίων
Δείκτες:Τοπογραφική αποτύπωση 10ha (μήκος ρέματος 1km & ζώνη πλάτους 100m)  

Υδραυλική ανάλυση 44 διατομών