Δασική διαχείριση

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών που έχει εκπονήσει η εταιρεία και αφορούν τη διαχείριση και προστασία δασικών οικοσυστημάτων, οι οποίες συνοψίζονται ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες:

  • προστασία & διαχείριση δασών
  • σχεδιασμός υλοτομιών
  • καλλιέργεια δασοπονικών ειδών
  • βιολογική καταπολέμηση ασθενειών δασοπονικών ειδών
  • αναδασώσεις
  • διαχείριση &βελτίωση βοσκοτόπων
  • πρόληψη & καταστολή δασικών πυρκαγιών
  • αποκατάσταση & φυτοτεχνική διαμόρφωση

Διαχείριση
Πρόληψη & καταστολή πυρκαγιών
Λοιπά