Διαχείριση δάσους Ι.Μ. Γρηγορίου

Τίτλος:Διαχειριστική μελέτη δασοκτήματος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους για την περίοδο 2012-2021
Εργοδότης:Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:06/2011 – 12/2011
Αντικείμενο:Σύνταξη μελέτης διαχείρισης που περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την πρόβλεψη καλλιεργητικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης και προτάσεις ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της παραγωγικότητας στο διηνεκές (αρχή αειφορίας), η ενίσχυση του υδρονομικού χαρακτήρα του δασοκτήματος (υδάτινη οικονομία), η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή και η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων.
Παραδοτέα:Τεύχος μελέτης διαχείρισης δάσους  

Έντυπα απογραφής & χάρτης τύπων οικοτόπων

Αναλυτικός χλωριδικός κατάλογος

Φύλλα δοκιμαστικών επιφανειών

Ετήσιοι πίνακες υλοτομιών

Μαζοπίνακες καστανιάς

Διαχειριστικός & τοπογραφικός χάρτης

Χάρτης υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας
Υπηρεσίες:Σύνταξη μελέτης διαχείρισης & πρόταση βελτιώσεων – επενδύσεων  

Σύνταξη ψηφιακού διαχειριστικού χάρτη – επανακαθορισμός των ορίων των τμημάτων και συστάδων με βάση νέα τεχνικά και τοπογραφικά δεδομένα

Απογραφή ξυλώδους κεφαλαίου με τη ρίψη μέσου κορμού

Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων του δασοκτήματος με βάση τις ανάλογες Κοινοτικές Οδηγίες και παραγωγή βάσης δεδομένων
Δείκτες:Έκταση 577,96ha