Διαχείριση ορεινών βοσκοτόπων

Τίτλος: Μελέτη Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας
Εργοδότης:Δήμος Φιλίππων
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:11/2008 – 03/2009
Αντικείμενο:Σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των βοσκούμενων εκτάσεων του Δήμου Φιλίππων με βασικούς άξονες την ορθολογική κατά χώρο βόσκηση των ζώων και την οργάνωση των βοσκοτόπων κατά λιβαδοπονικές μονάδες.
Παραδοτέα:Μελέτη Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων  

Χλωριδικοί κατάλογοι λιβαδικών υποτύπων

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Χάρτες λιβαδικών τύπων και υποτύπων
Υπηρεσίες:Δειγματοληψίες λιβαδικής βλάστησης & εκτίμηση βοσκοϊκανότητας ανά Δ.Ε.  

Καταγραφή & αποτύπωση υφιστάμενων υποδομών

Διάκριση λιβαδικών τύπων και υποτύπων

Υπολογισμός βοσκοφόρτωσης
Δείκτες:15.100ha βοσκούμενων εκτάσεων