Διαχείριση κινδύνων στο Άγιο Όρος

Τίτλος:Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων στην Χερσόνησο Άθω
Εργοδότης:Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:9/2008 – 5/2010
Αντικείμενο:Το μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης της περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με τις τεράστιες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, καθιστά τις δασικές πυρκαγιές έναν από τους αμεσότερους κινδύνους για αυτήν. Η μελέτη αφορούσε την αντιπυρική προστασία του Αγίου Όρους μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υποδομών σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας για την άμεση και ορθολογική διαχείριση των κρίσεων. Αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες συνθήκες και προτάθηκαν έργα έργων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων στη Χερσόνησο Άθω.
Παραδοτέα:Μελέτη σήμανσης οδικού δικτύου & προμήθειας εξοπλισμού για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
 
Δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων τοπογραφικού υποβάθρου και υποδομών)

Προϋπολογισμός κόστους

Χάρτες θέσεων σήμανσης και καθορισμός διαστάσεων και περιεχομένου κάθε πινακίδας

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας
Υπηρεσίες:Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς  

Ψηφιοποίηση του δικτύου οδών και μονοπατιών της περιοχής μελέτης
Δείκτες:ΕΖΔ GR 1270003 «Χερσόνησος Άθως»  

1.074km οδικού δικτύου και μονοπατιών