Η Εταιρεία

H ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ είναι μια ιδιωτική Εταιρεία εκπόνησης μελετών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απευθύνεται σε δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα.

Η εταιρεία συστάθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη από τους Νικόλαο Γούναρη και Κωνσταντίνο Κόντο.  Μέχρι σήμερα η εταιρεία ακολουθεί μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία διευρύνοντας το οικονομικό της αντικείμενο αλλά και τα τεχνικά ενδιαφέροντά της. Ανάλογη της οικονομικής είναι και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της που σήμερα αριθμεί 11 στελέχη και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  από τον Οκτώβριο του 2012 με  αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ.  4382320600, καθώς και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υπουργείου Υποδομών & Δικτύων με Α.Μ. 865 στις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις:

Κατ. 24 Δασικές μελέτες, τάξη Ε΄

Κατ. 25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου, τάξη Β΄

Κατ. 27 Περιβαλλοντικές Μελέτες, τάξη Δ΄

Η εταιρεία επενδύει σημαντικούς πόρους ετησίως για την τεχνολογική της εξέλιξη ώστε να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία όσον αφορά τις εφαρμοζόμενες τεχνικές στις εργασίες πεδίου αλλά και γραφείου.

Αποστολή της εταιρείας ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ  είναι η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων που αφορούν τα δάση, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και το τοπίο προσφέροντας στους πελάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχετικές με την προστασία και ανάπτυξη των δασών και του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με:

  • την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
  • τη χρήση state of the art εξοπλισμού
  • τη χρήση πιστοποιημένου κατά ISO 9001: 2008 συστήματος διασφάλισης ποιότητας
  • τη συνεχή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας του προσωπικού με τους πελάτες της