Θεματική χαρτογραφία

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αποτύπωση γεωχωρικών δεδομένων και την παραγωγή θεματικών χαρτών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των έργων που αναλαμβάνει.

Η παραγωγή των χαρτών βασίζεται είτε σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει η εταιρεία, είτε σε ψηφιοποίηση υφιστάμενων υποβάθρων.

Οι κυριότερες κατηγορίες θεματικών χαρτών που παράγει η εταιρεία είναι ενδεικτικά:

  • Διαχειριστικοί
  • Βλάστησης ή Χρήσεων γης
  • Τύπων οικοτόπων
  • Τοπογραφικοί
  • Υφιστάμενων υποδομών ή προτεινόμενων έργων
  • Γεωλογικοί