Περιβαλλοντική εποπτεία

Αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο το οποίο επικεντρώνεται σε προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπους αλλά επίσης εξετάζει τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:

  • σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων για τη διαφύλαξη ή/ και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και ειδών
  • αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης
  • μελέτες εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων
  • ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
  • μελέτες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών – φυσικών πόρων
  • μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων & ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις
  • συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την παρακολούθηση της ερημοποίησης και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων μεσογειακών οικοσυστημάτων
  • υπηρεσίες συμβούλου και τεχνική υποστήριξη σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικά προγράμματα
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
Εποπτεία ειδών & Τύπων οικοτόπων
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων