Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών που αφορούν τη διαφύλαξη – διαχείριση προστατευόμενων περιοχών: