ΕΠΜ Αγίου Όρους

Τίτλος:Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προστατευόμενης Περιοχής Χερσονήσου Αγιωνύμου Όρους Άθω (GR 1270003)
Εργοδότης:Ιερά Κοινότητα Άγιου Όρους Άθω / Business Architects Consultancy A.E.
Ιδιότητα:Υπεργολάβος Αναδόχου
Περίοδος:2007-2008
Αντικείμενο:Καταγραφή των διαχειριστικών μέτρων που θα επιφέρουν την διατήρηση της υπό προστασία περιοχής, το σύνολο δηλαδή της περιοχής του Αγίου Όρους, με όλους τους βιοτικούς και μη βιοτικούς παράγοντες που το συνιστούν, μέσα από την προώθηση ενός συμβατού με τη διατήρηση του περιβάλλοντος μοντέλου τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 (άρθρο 21 παρ. 1), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευταίου αντικειμένου και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.
Παραδοτέα:Ανάλυση και συγγραφή κεφαλαίων μελέτης που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον & την αξιολόγησή του (πλην πανίδας), την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων  

Παραγωγή και εκτύπωση θεματικών χαρτών μελέτης
Υπηρεσίες:Επιστημονικός συντονισμός του έργου
Δείκτες:34.020ha συνολική έκταση περιοχής, κατά 93% δάση & δασικές εκτάσεις  

1453 φυτικά είδη και υποείδη

173 είδη ορνιθοπανίδας

41 είδη θηλαστικών