Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η εταιρεία έχει εκπονήσει μελέτες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για δημόσια και ιδιωτικά έργα, με ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση των  επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές: