Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Τίτλος: Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
Εργοδότης:Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
Ιδιότητα:Ανάδοχος (46%)
Περίοδος:01/2015 – 12/2015
Αντικείμενο:Επιστημονική καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση του βαθμού διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και 2009/147, καθώς και άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, εντός και εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000, με τις απαιτούμενες εργασίες πεδίου αλλά και με βιβλιογραφική προσέγγιση.
Παραδοτέα:Εφαρμογή καταχώρησης δεδομένων πεδίου και βιβλιογραφίας (MySQL βάση δεδομένων & φόρμες εισαγωγής) http://homeotech.gr/monitoring-dadianp/index.php?r=site/index
Υπηρεσίες:Συντονισμός ομάδας έργου, εκπροσώπηση αναδόχου σχήματος και συμμετοχή στη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
Δείκτες:10 χερσαίοι τύποι οικοτόπων, 5 εκ των οποίων προτεραιότητας  

14 είδη χλωρίδας

23 είδη ερπετών και 11 είδη αμφιβίων

16 είδη θηλαστικών

77 είδη ορνιθοπανίδας

82 είδη ασπονδύλων

5 είδη ιχθυοπανίδας

http://dadia-np.gr/wp-content/uploads/2016/03/PRAKTIKA_BIBLIOY1sumpiesmeno.pdf