Εποπτεία ορνιθοπανίδας Μ9

Τίτλος:Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα
Εργοδότης:ΥΠΕΚΑ / Ανάδοχος σύμπραξη: Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Ιδιότητα:Υπεργολάβος αναδόχου
Περίοδος:04/2014 – 12/2015
Αντικείμενο:Καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, καθώς και των μεταναστευτικών ειδών που μπορούν να αποτελέσουν είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, σε ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000, οι οποίες δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία κάποιου Φορέα Διαχείρισης και σε περιοχές του εθνικού χώρου εκτός ΖΕΠ και εκτός δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης, όπου απαντώνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Παραδοτέα: Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ορνιθοπανίδας (http://homeotech.gr/ornithopanida/)
Υπηρεσίες:Διοικητική και Τεχνική Διεύθυνση του Έργου  

Δημιουργία και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας και τεχνική υποστήριξη web εφαρμογής για την καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών και δεδομένων πεδίου

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης της Σύμβασης για την παραγωγή των Παραδοτέων

Συμμετοχή στη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
Δείκτες:162 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ)  

320 είδη ορνιθοπανίδας

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=889&locale=el-GR&language=en-US