Περιβαλλοντικά προγράμματα

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό ή/ και στην υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων: