Προγράμματα

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς έρευνας και καινοτομίας συμμετέχοντας στη συγκρότηση προτάσεων και υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Σε εθνικό επίπεδο, τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν αναβάθμιση των δυνατοτήτων της εταιρείας καθώς και επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης με πηγές χρηματοδότησης προγράμματα ΕΣΠΑ, δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.α.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό έργων, στη συγκρότηση προτάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων LIFE, HORIZON, INTERREG, INTELLIGENT ENERGY EUROPE, κ.α.

Τα προγράμματα αυτά στόχο έχουν την προώθηση της αειφορικής ανάπτυξης & αξιοποίησης των δασικών πόρων, βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαχείρισή τους. Συγκεκριμένα, οι τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας περιλαμβάνουν: