Σύνδεσμοι

Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης – GreenTreehttp://www.greentree.gr/
Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Πεταλούδων των Πάρκων της Θεσσαλονίκηςhttps://homeotech.gr/butterflymanager/index.php?r=site/indexbutterflymanager/index.php?r=site/index
Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ορνιθοπανίδαςhttps://homeotech.gr/ornithopanida/index.php?r=site/index
Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Ειδών Χλωρίδας, Πανίδας και Τύπων Οικοτόπων Εθνικού Πάρκου Δαδιάςhttps://homeotech.gr/monitoring-dadianp/index.php?r=site/index
Bioeuparkshttps://sites.google.com/site/bioeuparksgr/
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδαςhttp://www.geotee.gr/
Τμήμα Μητρώου Μελετητών Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύωνhttp://www.ypex-mele.gr/
Προκηρύξεις Μελετών ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton
Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού http://web.gys.gr/portal/page?_pageid=33,36421&_dad=portal&_schema=PORTAL
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειαςhttp://www.ypeka.gr/
Natura 2000 Network Viewerhttp://natura2000.eea.europa.eu/#
Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδαςhttp://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=889&language=el-GR