Σύνδεσμοι


Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης – GreenTree http://www.greentree.gr/
Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Πεταλούδων των Πάρκων της Θεσσαλονίκης https://homeotech.gr/butterflymanager/index.php?r=site/index
Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Ορνιθοπανίδας https://homeotech.gr/ornithopanida/index.php?r=site/index
Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων Ειδών Χλωρίδας, Πανίδας και Τύπων Οικοτόπων Εθνικού Πάρκου Δαδιάς https://homeotech.gr/monitoring-dadianp/index.php?r=site/index
Bioeuparks https://sites.google.com/site/bioeuparksgr/

 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας http://www.geotee.gr/
Τμήμα Μητρώου Μελετητών Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων http://www.ypex-mele.gr/
Προκηρύξεις Μελετών ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton
Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού http://web.gys.gr/portal/page?_pageid=33,36421&_dad=portal&_schema=PORTAL
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr/
Natura 2000 Network Viewer http://natura2000.eea.europa.eu/#
Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=889&language=el-GR