Τεχνικές Εργασίες

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναλαμβάνει τεχνικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις, επίβλεψη και επιμέτρηση δασοτεχνικών έργων, δασώσεις γαιών, καστανοκαλλιέργεια και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για δασικές & αγροτικές εκτάσεις.

Τοπογραφικές αποτυπώσεις

Η εταιρεία εκτελεί τοπογραφικές αποτυπώσεις δασοτεχνικών έργων (δασικών οδών, τεχνικών έργων, κ.α.) και οριοθέτησης εκτάσεων, ως τμήμα μελετών αλλά και ως μεμονωμένες εργασίες.

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιούνται με χρήση ζεύγους διαφορικών GPS Thales, γεωδαιτικού σταθμού PENTAX Autofocus Total Station ή αποστασιόμετρου – κλισίμετρου – υψόμετρου laser και πυξίδας

Η διόρθωση, εκ των υστέρων ανάλυση (post-processing) και παρουσίαση των δεδομένων γίνεται μέσω των λογισμικών: GNSS Solutions Thales Navigation, Softree – Surveying – Engineering Software, DASO 4.0 και  AutoCad

Επίβλεψη & επιμέτρηση δασοτεχνικών έργων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την επίβλεψη ή/ και την επιμέτρηση κατασκευής δασοτεχνικών έργων. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δασικούς δρόμους και τεχνικά έργα μικρής κλίμακας, όπως οχετοί και δεξαμενές αντιπυρικής προστασίας. Κατά την επίβλεψη έργων, η πρόοδος τους παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και καταστάσεις επιμέτρησης εργασιών και υλικών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοπογραφική αποτύπωση της τελικής κατάστασης του έργου, τη σύγκρισή της με την προβλεπόμενη στη μελέτη καθώς και τον υπολογισμό των ποσοτήτων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν & των χωματουργικών που προέκυψαν. Η εταιρεία καταρτίζει αναλυτική επιμέτρηση με βάση την οποία πιστοποιούνται οι πραγματικές δαπάνες του εργολάβου.

Εξειδικευμένες εργασίες δειγματοληψίας δασών

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ διενεργεί εξειδικευμένες εργασίες που περιλαμβάνουν πλήρη απογραφή δειγματοληπτικών επιφανειών με υψομέτρηση και παχυμέτρηση όλων των ατόμων για τη μελέτη της δομής συστάδων, καθώς και δειγματοληψίες  για την εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της βιομάζας και της καύσιμης ύλης των δασών.

Εξειδικευμένες εργασίες καλλιέργειας δασοπονικών ειδών

Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένες εργασίες για την καλλιέργεια της καστανιάς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εκτελεί εργασίες διαπίστωσης καταλληλότητας εδάφους για καστανοκαλλιέργεια, καθώς και εμβολιασμούς για την καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς.