Δίκτυο δασικών δρόμων περιαστικού δάσους Σέιχ Σου

Τίτλος:Επιμέτρηση Δασικών Δρόμων Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου
Εργοδότης:Δασαρχείο Θεσσαλονίκης / Λ. Στυλιανίδης – Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε.
Ιδιότητα:Υπεργολάβος Αναδόχου
Περίοδος:06/2009 – 07/2011
Αντικείμενο:Επιμέτρηση έργου βελτίωσης τμήματος του δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης με κύριο σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων άμεσης καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Παραδοτέα: Τεχνικά σχέδια κάθε δρόμου μετά την ολοκλήρωση του έργου (Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Κατά Πλάτος Τομές)  

Πίνακες τελικών ποσοτήτων χωματουργικών εργασιών ανά οδό
Υπηρεσίες:Τοπογραφική αποτύπωση τελικής κατάστασης οδών  

Σύγκριση αρχικής και τελικής κατάστασης οδών

Υπολογισμός ποσοτήτων χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές & επιχώσεις)
Δείκτες:18 δασικοί αντιπυρικοί δρόμοι συνολικού μήκους 58km