Στην ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία

 1. Στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων μας
 2. Στην έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
 3. Στην ανταγωνιστικότητα
 4. Στο συνολικό αποτέλεσμα
 5. Στην κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν τόσο στη λειτουργία της εταιρείας, όσο και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ δεσμεύεται να καλύπτει συστηματικά τις ειδικές ανάγκες των πελατών της στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης στον οποίο δραστηριοποιείται μέσω:

 • Του καθορισμού ποιοτικών στόχων στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού της και της συνεχούς μέτρησης, παρακολούθησης, προσαρμογής και ανασκόπησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών που σχετίζονται με αυτούς από την Ανώτατη Διοίκηση
 • Της στελέχωσής της με προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, εξειδίκευση και μακροχρόνια εμπειρία που εργάζεται σε ένα φιλικό, επαγγελματικά κατάλληλο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας
 • Της κατοχής της μέγιστης δυνατής τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα των υπηρεσιών για το φυσικό περιβάλλον
 • Της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τους πελάτες και της συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων μας που βασίζονται και στις προτάσεις βελτίωσης από τους πελάτες
 • Της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και λύσεων με βάση τη συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές
 • Της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, η οποία αποτελεί κύριο μέλημα και φιλοσοφία κάθε στελέχους της
 • Της εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Θέτουμε συνεχώς, παρακολουθούμε και περιοδικά ανασκοπούμε αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την ποιότητα.

Στην ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναπτύξαμε και συνεχώς βελτιώνουμε, ανάλογα πάντοτε με τις επικρατούσες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς, την Πολιτική Ποιότητας που πιστεύουμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, εκφράζει την εταιρική φιλοσοφία της Διοίκησης σε θέματα Ποιότητας γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Η ανωτέρω Πολιτική Ποιότητας είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ.