Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ιδρύθηκε αρχικά ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, δραστηριότητα την οποία συνεχίζει έως σήμερα. Απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστημιακά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, ιδιώτες δασοκτήμονες, κλπ.) στους οποίους παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς τομέα

Η εταιρεία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του δασικού ή αγροτικού τομέα. Παρακολουθεί και επιλέγει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για κάθε πελάτη και σε πρώτη φάση συντάσσει αιτήσεις χρηματοδότησης– τεχνικά δελτία και συγκροτεί τους φακέλους δικαιολογητικών. Μετά την έγκριση της αίτησης αναλαμβάνει την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού και την πιστοποίηση των δαπανών ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το σχέδιο.

Η εταιρεία έχει επίσης εγγραφεί στο Μητρώο συνεργατών της Τράπεζας Πειραιώς για τη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενή τομέα για την περίοδο 2014-2020.

Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για περιβαλλοντικά και δασικά θέματα, όπως και η τεχνικό – διοικητική υποστήριξη, αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας. Περιλαμβάνει προτάσεις αξιοποίησης των φυσικών πόρων των φορέων, αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιοχές, οικονομική αποτίμηση της συνολικής αξίας των δασών, καθορισμό του τρόπου εκτίμησης του κόστους παραγωγής ξυλείας, κ.α. Επίσης, η εταιρεία παρέχει κατευθύνσεις για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων όπως οι χαρακτηρισμοί εκτάσεων από τη δασική υπηρεσία ή η κατασκευή τεχνικών έργων, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων κυρίως για ιδιώτες. Οι εκθέσεις αυτές αφορούν φωτοερμηνείες, δασώσεις αγρών, απαλλοτριώσεις, έκτακτες καρπώσεις, κ.α. και κατά περίπτωση απαιτούν αυτοψία και τοπογραφική αποτύπωση των περιοχών ενδιαφέροντος.