Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετή εμπειρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Οι δυνατότητες των ΓΣΠ αξιοποιούνται από την εταιρεία στο πλαίσιο όλων των συμβάσεων που αναλαμβάνει, είτε πρόκειται για μελέτες, είτε για προγράμματα με περιβαλλοντικό αντικείμενο.

Οι εργασίες που υλοποιεί η εταιρεία μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Αποτύπωση γεωχωρικών δεδομένων & δόμηση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων
  • Διαχείριση & ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων
  • Παραγωγή θεματικών χαρτών (δασικών, διαχειριστικών, τοπογραφίας, γεωλογικών, υποδομών, κλπ)
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη εργαλείων ΓΣΠ

Τα δεδομένα που αποτυπώνονται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο διάκριση μορφών βλάστησης με βάση φωτοερμηνεία και αυτοψία στο πεδίο, δεδομένα GPS, ψηφιοποίηση αναλογικών χαρτών, κ.α. Κάθε διανυσματικό αρχείο που δημιουργείται συνοδεύεται από περιγραφική πληροφορία και μεταδεδομένα που σχετίζονται με την προέλευση των χωρικών οντοτήτων που αποτυπώνονται σε αυτό.

Η ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων και η παραγωγή θεματικών χαρτών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των μελετών που εκπονεί η εταιρεία (δασικές, περιβαλλοντικές ή φυτοτεχνικές), καθώς και των επιστημονικών προγραμμάτων που συμμετέχει.

Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει και αναπτύσσει εργαλεία ΓΣΠ για την αυτοματοποίηση σύνθετων εργασιών, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.